Huishoudelijk Reglement Svbullseye

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

Artikel 1.               Algemene bepalingen

1.             De vereniging, genaamd schietsportvereniging Svbullseye, hierna te noemen “de vereni­ging” is bij notariële akte opgericht op 01-01-1996 en is gevestigd te Wanssum

2.             Het huishoudelijk reglement is van toepassing in onverbre­kelijke samen­hang met de statuten van de vereniging, zoals deze laatstelijk zijn gewij­zigd en geheel opnieuw vastgesteld bij notariële akte op 01-01-1996

Artikel 2.               Leden

a.             De vereniging bestaat uit:

                – aspirant-leden

                – junior-leden A ( 18t/m 20 jaar)

                – junior-leden B (15 t/m 17 jaar)

                – senior-leden

                – leden van verdienste

                – ere-leden

b              Junior-leden zijn die leden die de leeftijd van 20 jaar nog niet hebben bereikt.

c.             Senior-leden zijn leden van 20 jaar en ouder.

Artikel 3.               Leden van verdienste en ereleden

1.             Leden van verdienste zijn zij, die wegens bijzondere ver­diensten jegens de vereni­ging door het bestuur als zodanig zijn be­noemd.

                Leden van verdienste hebben alle rechten van de leden.

2.             Ereleden zijn natuurlijke personen, die zich jegens de vereniging bijzonder verdien­stelijk hebben gemaakt en op voordracht van het bestuur als zodanig door de algemene verga­dering met tenminste 4/5 der geldig uitgebrachte stemmen zijn benoemd. Op leden van verdienste en ereleden rusten geen geldelijke verplichtin­gen; zij hebben echter wel alle rechten van de leden.

                Met erelid wordt gelijkgesteld degene aan wie de titel “ere­voorzitter” is verleend.

3.             Degene die zich op het bestuurlijk vlak in buitengewone mate heeft ingezet voor de vereniging kan na het aftreden als voorzitter op voorstel van het bestuur tot erevoor­zit­ter worden benoemd door de algemene vergadering met ten­minste 4/5 der geldig uitgebrachte stemmen.

Artikel 4.               Donateurs

1.             De vereniging kent naast leden donateurs.

2.             Donateurs zijn die natuurlijke of rechtspersonen die door het bestuur zijn toegela­ten en die zich jegens de vereniging verplichten om jaarlijks een door het bestuur vastgestelde bijdrage te storten.

3.             Donateurs hebben geen andere rechten en verplichtingen dan die welke hun in of krachtens de statuten en/of reglementen zijn toegekend of opgelegd.

4.             De rechten of verplichtingen van donateurs kunnen te allen tijde wederzijds door opzegging worden beëindigd, behoudens dat de jaarlijkse bijdrage voor het lopende boekjaar voor het geheel verschuldigd blijft.

5.             Opzegging namens de vereniging geschiedt door het bestuur.

Artikel 5.               Het lidmaatschap

1.             De aanmelding geschiedt door invulling, dagtekening en onder­tekening van een door de secretaris te verstrekken aan­mel­dingsformulier, waarop de volgende gegevens zijn in te vullen: naam, voornaam (voluit), adres, geboor­tedatum, tele­foonnummer, en waarop de betrokkene een verklaring over een eventueel strafrechtelijk verleden dient te hebben afgelegd. Voor juniorleden dient het formu­lier medeondertekend te worden door de wettelijk vertegen­woordi­ger. Het bestuur kan vorderen dat de in het formulier ver­strekte gegevens door deugde­lij­ke bewijzen worden ge­staafd.

2.             De kosten voor de aanmelding van leden worden door het bestuur vastge­steld. Deze kosten dienen bij de inlevering van het aanmeldingsformulier te worden voldaan.

3.             Bij aanmelding dient de betrokkene een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) of een daaraan door de KNSA gelijkgesteld document, over te leggen.

4.             Het bestuur draagt er zorg voor dat degenen die als lid tot de vereniging wensen te worden toegelaten, worden aangemeld bij de KNSA. Leden deze via een 2de schietvereniging KNSA-afdracht doen, en of in het bezit al van een verlof. Deze leden worden als een geheel nieuw lid toegelaten, en geld ook voor deze leden een aspirant lidmaatschap van min 6 maanden.

Artikel 6.               Aanneming van leden

1.             Het lidmaatschap wordt verkregen door een besluit tot toela­ting door de secreta­ris, namens het bestuur genomen. De secre­taris kan niet eigen­mach­tig iemand het lidmaat­schap weigeren; alsdan beslist het bestuur over het al dan niet toelaten.

2.             Van de toelating wordt mededeling gedaan in het clubor­gaan. Binnen 30 dagen na deze bekendma­king kan ieder stemgerechtigd lid, onder opgaaf van redenen, bij het bestuur bezwaar maken tegen de toelating. Mocht dit leiden tot een afwij­zing door het bestuur, dan wordt hiervan schrifte­lijk mede­deling gedaan aan de aan­vrager.

Artikel 7.               Rechten en plichten van leden

Buiten de verplichtingen, geregeld in artikel B.4. van de statuten, hebben alle leden de hierna te noemen rechten en plichten:

1.             Bij toetreding als lid hebben zij het recht een exemplaar van de statuten en het huishoudelijk reglement te ontvan­gen.

2.             Zij hebben het recht om deel te nemen aan trainingen en wedstrijden.

3.             Zij hebben het recht om deel te nemen aan debatten en stemmingen in de algemene ver­ga­deringen.

4.             Zij hebben het recht van vrije toegang tot wedstrijden en bijeenkomsten, voor zover door het bestuur niet anders is bepaald.

5.             Zij hebben het recht om voorstellen, klachten en wensen bij het bestuur in te dienen. Het bestuur is gehouden deze zo spoedig mogelijk te behan­delen of te onder­zoe­ken c.q. te doen behandelen of te doen onderzoe­ken en over het resultaat van de behandeling en/of het onder­zoek bericht te geven aan het lid dat het voor­stel, de klacht of de wens heeft ingediend.

6.             Zij hebben de plicht het be­stuur in kennis te stellen van de verandering van hun adres.

7.             Zij hebben de plicht tot tijdige betaling van de contribu­tie.

8.             Zij hebben de plicht tot naleving van de reglementen van de vereniging, alsmede van de door het bestuur of door het bestuur aangewezen com­mis­sies gegeven richtlijnen, bene­vens de voorschriften van de KNSA.

Artikel 8.               Straffen

1.             In het algemeen zal strafbaar zijn zodanig handelen of nalaten, dat in strijd is met de wet, dan wel de statuten, reglementen en/of besluiten van organen van de vereniging, of waardoor de belangen van de vereniging worden geschaad.

2.             Straffen opgelegd door de tuchtcommissie van de KNSA, dienen door de leden zelf te worden betaald.

3.             Het bestuur is bevoegd om, naast een straf welke aan een lid wordt gegeven en door de tuchtcommis­sie van de KNSA wordt afge­daan, een bijkomende straf vanuit de vereniging op te leggen.

Artikel 9.         Bestuur

1.         Het (algemeen) bestuur bestaat uit een voorzitter, een secretaris, een pen­ning­meester en ten minste 2 leden, die allen meerderjarig moeten zijn.

2.         Onder het bestuur valt, onverminderd het bepaalde dienaan­ga­ande in de statuten, elders in het huishoudelijk regle­ment of in andere reglementen:

             a.          de algemene leiding van zaken;

             b.          de uitvoering van de door de algemene vergade­ring genomen beslui­ten;

             c.          het toezicht op de naleving van de statuten en regle­men­ten;

             d.          benoeming, ontslag en schorsing van personen werkzaam ten behoe­ve van de vereniging.

3.         Het bestuur vergadert tenminste één maal per 4 maanden volgens een vooraf vastge­steld rooster, met uitzondering van de maan­den juli en augustus. Daarenbo­ven verga­dert het be­stuur zo dikwijls als de voorzitter of ten min­ste 3 (tenzij anders in de statuten is bepaald) leden van het be­stuur zulks wensen.

4.         Een oproep voor een vergadering dient minimaal 48 uur vóór aanvang van de vergadering in het bezit van de be­stuursle­den te zijn, terwijl een verga­dering op verzoek van be­stuursleden binnen maximaal één week dient te worden belegd.

5.         Een bestuursvergadering is tot besluiten bevoegd als de meerderheid van de be­stuursleden aanwezig is. Over perso­nen wordt schriftelijk gestemd, terwijl over zaken monde­ling gestemd kan worden. Besluiten worden bij meerder­heid van geldige stemmen genomen.

             (N.B. Indien de statuten bepalen dat de stem van de voorzitter doorslaggevend is bij het staken van de stemmen, dan vervalt de volgende tekst van dit lid 5.)

             Indien bij een stemming over zaken de stemmen staken, wordt het voorstel geacht te zijn verworpen. Heeft bij een stemming over personen bij de eerste stemming niemand de meerderheid van de uitgebrachte geldige stemmen verkre­gen, dan vindt een herstemming plaats over de personen, die de meeste of zo nodig op één na de meeste stemmen op zich hebben verenigd. Bij herstemming beslist het grootste stemmen-aantal. Indien bij de herstemming de stemmen staken, beslist terstond het lot.

Artikel 10.       Het dagelijks bestuur

1.         De voorzitter, de secretaris en de penningmeester vormen het dagelijks bestuur. Het dagelijks bestuur neemt alle beslissingen welke niet tot een gewone bestuurs­vergade­ring kunnen worden uitgesteld. Het dagelijks bestuur deelt zijn besluiten, ter bekrachtiging op de eerstvolgende be­stuurs­vergade­ring mede.

2.         Taken van de voorzitter:

             a.          geeft leiding aan en houdt toezicht op het gehele vereni­gingsleven;

             b.          is bij alle officiële vertegenwoordigingen de woord­voer­der, tenzij hij deze taak aan een ander bestuurs­lid heeft overge­dragen.

3.         Taken van de secretaris:

             a.          voert de correspondentie uit naam van en in overleg met het bestuur, onderte­kent alle van hem uitgaande stukken, is ver­plicht afschriften ervan te houden en deze evenals de inge­komen stukken te bewaren.

             b.          heeft het beheer over het archief en is aan­sprakelijk voor goederen die hem van vereni­gingswege zijn toever­trouwd;

             c.          zorgt voor het bijeenroepen van vergaderingen;

             d.          zorgt voor bekendmakingen van veranderingen of aanvul­lin­gen in de statuten en reglementen;

             e.          houdt een voor leden toegankelijke lijst bij, waarin de na­men en adres­sen van alle leden van verdienste en ereleden zijn opgeno­men.

4.         Taken van de penningmeester:

             a.          beheert de gelden van de vereniging;

             b.          zorgt voor het innen van de aan de vereniging toeko­mende gel­den en draagt zorg voor alle door het be­stuur en de algeme­ne vergadering goedge­keurde uitgaven;

             c.          houdt boek van alle ontvangsten en uitgaven;

             d.          voert de briefwisseling, voor zover deze be­trekking heeft op de uitvoe­ring van de in de voorgaande leden van dit artikel vermelde ta­ken, ondertekent alle van hem uitgaande stuk­ken, is verplicht afschrif­ten te houden en deze, evenals de op de uitvoering van eerder ge­noemde taken betrekking hebben­de ingekomen stukken te bewaren;

             e.          brengt in de algemene vergadering verslag uit van de finan­ciële toestand en legt daarbij over de balans en de staat van baten en lasten met toelichting over het afgelo­pen vereni­gingsjaar en een begroting voor het komende verenigings­jaar.

Artikel 11.       Bestuursverkiezing

1.         Ieder bestuurslid treedt uiterlijk 3 jaar na zijn verkie­zing af. De eerste maal zal dat geschieden volgens het onderstaand rooster.

             1e jaar:                      voorzitter en (de commissarissen van de

                                                ……….. commissie) de bestuursleden …….

             2e jaar:                      secretaris en (de commissarissen van de

                                                ……….. commissie) de bestuursleden …….

             3e jaar:                      penningmeester en (de commissarissen van de

                                                ……….. commissie) de bestuursleden …….

2.         De namen van de aftredende bestuursleden, en ook van de door het bestuur gestelde kandidaten, dienen gepubliceerd te worden in de agenda van de jaar­lijkse vergadering waarin de bestuursverkiezing aan de orde is.

             In deze agenda dient tevens de mogelijkheid tot kandidaat­stel­ling door stemge­rechtigde leden van de vereniging geopen­d te worden, met vermel­ding van de daaraan verbonden procedu­re.

3.         Een kandidaatstelling door stemgerechtigde leden dient schriftelijk bij de secretaris aangemeld te worden, te onder­tekenen door tenminste drie (of meer: naar keuze) stemgerech­tigde leden en dient vergezeld te gaan van een ondertekende bereid­heidsverklaring van de desbetreffende kandidaat eventu­eel onder vermelding van de functie die hij in het bestuur ambieert.

Artikel 12.       Kascommissie

1.         Conform artikel C.8.2. van de statuten worden door de alge­mene verga­de­ring de leden van de kascommissie be­noemd.

2.         De kascommissie bestaat uit drie leden en twee reserveleden.

3.         De kascommissie houdt toezicht op het beheer van de penningmeester, Zij is gehouden tenminste éénmaal per jaar de kas de saldi, de boeken en beschei­den van de penning­meester na te zien. Van de uitkomst van dit onderzoek wordt verslag uitgebracht aan het bestuur.

4.         Indien de kascommissie termen aanwezig acht om de penningmeester te dechar­geren, zal zij een betreffend voorstel doen aan de algemene vergade­ring. De kascommissie is bevoegd aan het bestuur voorstellen betreffende het financiële beheer te doen.

Artikel 13.       Overige commissies

1.         Behoudens de algemene vergadering kunnen de verenigingsor­ganen slechts (sub)-commissies instellen, de benoeming en ont­slag van de leden ervan en de werkwij­ze van die commis­sies regelen, voor zover dit ligt binnen het taakgebied van het desbetref­fende verenigingsorgaan. Verenigingsorga­nen zijn onder meer het bestuur, de vergade­ring en de com­missies.

2.         Er zijn in principe 1 vaste commissies *, te weten:

             1. commissie onderhoud

3.         De benoeming tot lid van een commissie geschiedt, behou­dens tussentijds bedanken, voor één jaar of tot de op­dracht is vol­bracht of ingetrokken.

4.         Bij het besluit tot instelling van een commissie worden de samenstelling, taak, bevoegdheid en werkwijze van de commissie in een instructie vastge­legd. Deze instructie wordt be­schouwd als een onlosma­kelijk deel van het huishou­delijk reglement.

5.         Elke commissie rappor­teert ten minste één keer per kalen­der­jaar over de voortgang van zijn werkzaamheden aan het or­gaan, dat de commissie benoemde, tenzij in de instructie anders is bepaald.

6.         Een commissie vergadert zo dikwijls de voorzitter of ten­ minste twee leden van de commissie dit wenselijk achten.

7.         Een commissie is verantwoording schuldig aan het orgaan dat de desbe­tref­fende commissie heeft ingesteld.

Artikel 14.       Veiligheid

1.         Het bestuur is verantwoordelijk voor de opstelling en handhaving van een Veiligheidsreglement.

2.         Het onder lid 1 van dit artikel genoemde Veiligheidsreglement wordt vastgesteld, en zonodig gewijzigd, door het (algemeen) bestuur van de vereniging, eventueel op voorstel van een mogelijke commissie Veiligheid.

Artikel 15.       Contributie

1.         De leden zijn jaarlijks gehouden tot het betalen van een contributie, die door de algemene vergade­ring jaarlijks zal worden vastgesteld. Zij kunnen daartoe in categorieën worden ingedeeld, die een verschillende bijdrage betalen.

2.         Ereleden zijn vrijgesteld van het betalen van contributie.

3.         Wanneer het lidmaatschap in de loop van een verenigings­jaar eindigt, blijft niette­min de contributie voor het gehele jaar verschuldigd.

Artikel 16.       Kostenvergoedin­gen

Het bestuur is bevoegd om aan de leden die in wedstrijden uitkomen of aan trainingen deelnemen de noodzakelijk gemaakte kosten van vervoer en verblijf te vergoeden.

Artikel 17.       Gebouwen van de vereniging

1.         De vereniging draagt generlei verantwoordelijkheid voor de eigendommen van welke aard ook, van leden en derden in de gebouwen aanwezig.

2.         Het clubhuis is gedurende door het bestuur aan te wijzen uren voor de leden toeganke­lijk. Van deze regeling wordt aan de leden mededeling gedaan.

3.         Het bestuur is bevoegd, één of meer voor gebruik van de leden bestemde lokalen van de vereniging, voor bijzondere doeleinden te reserveren.

             Bij gebruikmaking van deze bevoegdheid geschiedt daarvan tijdige medede­ling aan de leden.

Artikel 18.       Aansprakelijkheid van de leden

1.         Ieder der leden is aansprakelijk voor de door hem aan de eigendommen van de vereniging aangerichte schade. Elke geconstateerde schade wordt geacht veroor­zaakt te zijn door hem of hen die de betreffende zaak het laatst heeft of hebben gebruikt, indien en voor zover het tegendeel niet door de betrok­kene(n) wordt aange­toond.

Artikel 19.       Representatie

Bij onderstaande gebeurtenissen worden namens de vereniging, indien de secreta­ris hiervan tijdig kennis heeft kunnen nemen, door het bestuur te bepalen attenties verstrekt:

a          huwelijk van een lid;

b          geboorte zoon/dochter van een lid:

c           tijdens ziekte, bij thuisverblijf na minimaal 2 weken ziekte­duur;

d          tijdens ziekte, na een verblijf van een week in het zie­ken­huis;

e          bij overlijden van een lid, zijn/haar echtgeno(o)t(e) of kind;

f           bij 25- of  50-jarig huwelijksjubileum van een lid;

g          bij het 12½-, 25-, 40- of 50-jarig verenigingsjubileum van een lid;

h          overige representaties en attenties te bepalen door het bestuur.

Artikel 20.       Het clubblad

Het clubblad ‘…….’ verschijnt 1 maal per ……

De inhoud en strekking van de opgenomen artikelen mogen het belang van de vereni­ging in het algemeen niet schaden. In de redactie zal een daartoe aange­we­zen bestuurs­lid plaats­nemen.  De pers- en propagandacommissie is verant­woorde­lijk voor het samenstel­len, verschijnen en verspreiden van het club­blad.

Artikel 21.       Sponsoring

Het bestuur kan richtlijnen opstellen voor het aangaan van sponsorcontracten.

Artikel 22.       Wijziging van het huishoudelijk reglement

1.         Het huishoudelijk reglement kan slechts gewijzigd worden door een besluit van de algemene vergadering, waartoe werd opgeroepen met de mededeling dat aldaar wijziging van het huishoudelijk reglement zal worden voorgesteld. De termijn voor oproeping tot een zodanige vergadering moet tenminste 14 dagen bedragen.

2.         Tenminste 14 dagen voor de vergadering wordt gehouden, moet een afschrift van het voorstel, waarin de voorgedra­gen wijziging woordelijk is opgenomen, op een daartoe geschikte plaats voor de leden ter inzage gelegd worden tot na afloop van de dag waarop de vergadering wordt gehouden. Bovendien wordt de voorgestel­de wijziging van het huis­houde­lijk reglement tenminste 14 dagen voor de vergade­ring in het cluborgaan gepubliceerd en/of een afschrift hiervan aan alle leden toegezon­den.

3.         Een besluit tot wijziging van het huishoudelijk reglement behoeft tenminste 2/3 van de uitgebrachte geldige stemmen.

Artikel 23.       Slotbepalingen

1.         Ieder lid en verenigingsorgaan heeft zich te houden aan de bepalingen van dit reglement.

2.         Na vaststelling van het reglement wordt zo spoedig moge­lijk de tekst bekend gemaakt aan de leden.

             Dit huishoudelijk reglement en alle navolgende wijzigingen van dit regle­ment treden in werking 14 dagen na het ver­schij­nen van het clubblad waarin de tekst van het regle­ment is opgeno­men.

Aldus vastgesteld in de algemene vergadering van de vereniging de dato 01-03-2023

Namens het bestuur van de vereniging.