Privacy Policy

Privacy Policy Verklaring

SV Bullseye hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens.

SV Bullseye houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevens- bescherming (hierna AVG). Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

● Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en typen persoonsgegevens zijn beschreven in deze Privacy Policy Verklaring.

● Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt.

● Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens.

● Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is.

● Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt.

● Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Als SV Bullseye zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van onze Privacy Policy Verklaring, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via onderstaande contactgegevens

Schietvereniging “SV Bullseye”

E-mail: info@svbullseye.nl

Waarvoor verwerken wij persoonsgegevens

Uw persoonsgegevens worden door SV Bullseye verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden:

● Om lid te kunnen zijn van onze vereniging.

● Registreren van betalingen van contributie.

● Om binnen de Koninklijk Nederlandse Schietsport Associatie (hierna KNSA) geregistreerd te zijn als lid van  SV Bullseye.

● Het versturen van nieuwsbrieven en uitnodigingen.

● Telefoonlijst aan de leden t.b.v. het onderling organiseren van activiteiten.

Voor de bovenstaande doelstellingen zullen wij de volgende persoonsgegevens van u vragen:

● Naam (initialen, tussenvoegsel, achternaam, voornaam),

● Geboorteplaats

● Geboortedatum

● Geslacht

● Nationaliteit

● Adres (straat, huisnummer, postcode, woonplaats),

● E-mailadres,

● Telefoonnummer/ Mobiel nummer.

● Tonen en registreren van legitimatiebewijs

Deze verklaringen moeten naar waarheid zijn en daarvoor ondertekend worden.

Daarnaast registreren wij de datum waarop u lid bent geworden.

Binnen SV Bullseye wijzen wij u een lidnummer toe t.b.v. de schietresultatenregistratie.

Verstrekking aan derden

De gegevens die u aan ons geeft moeten wij aan derde partijen verstrekken indien dit vereist is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden, zoals de overkoepelende organisaties;

● KNSA ,

● inschrijving voor wedstrijden bij andere schietverenigingen

Met deze partijen (verwerkers) hebben wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen.

Verder zullen wij de door u verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is.

Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten

Minderjarigen

Wij verwerken persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 16 jaar) ten behoeve van bovengenoemde doelstellingen in combinatie met persoonsgegevens van de ouders of verzorgers.

Bewaartermijn

SV Bullseye bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt, dan wel op grond van de wet is vereist. Wijzigingen in persoonsgegeven en lidmaatschap van SV Bullseye worden zo snel mogelijk doorgegeven aan overkoepelende organisaties zoals de KNSA.

Beveiliging

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen:

● Alle personen die namens SV Bullseye van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.

● Persoonsgegevens van onze leden zijn NIET via de website van SV Bullseye toegankelijk.

● Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten.

● We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen.

● Onze leden zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens op de telefoonlijst.

Rechten omtrent uw gegevens

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken. Verzoeken kunnen worden gericht aan het bovengenoemde adres en zullen binnen de termijn van 1 maand worden afgehandeld.

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy bescherming.

(Laatste bijgewerkt (01-07-2018)